Jste zde

Domů

Zpráva předsedy

Vážení členové klubu, milí přátelé,

ještě jednou Vás srdečně vítám na dnešní valné hromadě a jsem moc ráda, že jsme se sešli zde, v krásných prostorách TOP Hotelu Praha.

V letošním roce slavíme 40 let od založení našeho klubu, tak mi dovolte krátké ohlédnutí.

Historie chovu jorkširských teriérů v Čechách se začíná psát v roce 1966, kdy se narodil v chovatelské stanici Felicia první vrh.

První chovatelé jorků u nás byli členové Českého mysliveckého svazu – kam teriéři vždycky patřili. Přesto, že jork je vybaven loveckými vlohami, byl kvůli jeho dlouhé srsti zařazen mezi nelovecké teriéry a jejich majitelé do Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a to od roku 1978. V tomtéž roce byl v naší republice založen první klub chovatelů jorkšírských teriérů. Nejdříve se nazýval Klub chovatelů neloveckých teriérů a kromě jorkšírského a bostonského teriéra sdružoval též chovatele Moskevského dlouhosrstého toy teriéra a tibetského teriéra. V roce 1991 byl přejmenován na současný název – I. CZ Yorkshire terrier club.

Ze zakládajících členů klubu je doposud naší členkou pouze paní Eva Drbálková, ch.s. Jireva Bohemia. Tímto jí chci popřát hodně zdraví a pohody s jejími psíky do dalších let.

V polovině osmdesátých let se začíná psát historie chovu bostonských teriérů v našem klubu. V létě roku 1986 se paní Fajmonové v chovatelské stanici Markazit narodil první vrh bostonků v Čechách.

Od té doby se počet chovatelů bostonků v našem klubu pomalu zvyšoval až na současných 100 členů, a to i přesto, že v roce 2002 byl založen specializovaný klub chovatelů bostonských teriérů.

Jen pro zajímavost jsem si vyhledala několik čísel, ze kterých je vidět, jak se v průběhu času měnily počty našich členů:

Rok celkem chovatelé
jorků
chovatelé bostonků
1978 8 0
1988 136  134   2
1998 573 550 23
2008 616 571 45
2018 324 219 105

Podle informace od paní Valešové máme první dva členy, kteří vlastní jorkšírka i bostonka.

Dost bylo vzpomínání, vraťme se do současnosti. Přestože všechny důležité informace průběžně uveřejňujeme na webových stránkách, ráda bych se zmínila o událostech, které se staly v našem klubu od poslední valné hromady v roce 2016.

Na minulé valné hromadě výboru nabídla výboru pomoc s pokladnou dlouholetá členka klubu paní Irena Hanušová. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu paní Šolcové, začala paní Hanušová postupně přebírat její činnost. Po mnoha urgencích předala paní Šolcová začátkem minulého roku veškeré účetní agendy a paní Hanušová mohla začít plně pracovat jako ekonom klubu. Protože má potřebné ekonomické vzdělání, ujala se též zpracování účetnictví klubu, které nám v minulosti dělala externí účetní.

V březnu loňského roku odstoupil z funkce předsedy Jakub Tvrdík a výbor mě požádal, abych se této funkce do voleb ujala. Za nejdůležitější úkol jsem považovala nastavení oprávnění a povinností  členů výboru a popsání a zefektivnění činností ve výboru, který již několik volebních období pracoval jistou setrvačností, kdy každý člen věděl, co má dělat, ale nikde většina těchto činností nebyla definovaná. Napravili jsme též některé legislativní nedostatky, které odhalila při přebírání pokladny paní Hanušová. Z větší části se nám nastavení těchto pravidel a činností podařilo a doladění detailů čeká na nově zvolený výbor klubu.

V neposlední řadě opouští výbor dlouholetá jednatelka klubu paní Jana Tothová. Ráda bych jí poděkovala za práci pro klub a vzornou péči o klubové písemnosti. Jménem celého výboru žádám VH, aby schválila paní Tothové čestné členství v našem klubu.

Ke konci roku 2017 rezignoval na funkci předsedy kontrolní a revizní komise pan Antonín Mudra.

Výbor se dále zabýval příspěvkem paní Maršálové z diskuse na minulé valné hromadě ohledně delegování rozhodčích na mezinárodní a národní výstavy – apelovala na výbor, aby se zasadil o to, aby na národních a mezinárodních výstavách neposuzovali stále stejní rozhodčí. V termínech stanovených ČMKU pro podání návrhů rozhodčích na MVP a NVP jsme odeslali naše návrhy pořadatelům výstav. Zatím to vypadá, že na nejbližších velkých výstavách posuzují různí rozhodčí, často i zahraniční. V Českých Budějovicích bude posuzovat zahraniční rozhodčí, kterého navrhnul náš klub. Máme v úmyslu i na následující roky připravovat návrhy rozhodčích pro NVP a MVP a v požadovaných termínech je rozesílat pořadatelům těchto výstav. Konečný výběr rozhodčího je pak už jen na pořadateli výstavy.

V uplynulém roce jsme uspořádali čtyři bonitace, v květnu speciální výstavy obou plemen a začátkem září  tradiční klubovou výstavu. Ráda bych ještě jednou poděkovala paní Petře Urbancové za bezchybnou přípravu klubové výstavy a paní Martině Pohořalé za zajištění sponzorských darů.

V letošním jubilejním roce chystáme opět dvě klubové výstavy v Mladé Boleslavi a to v květnu a v polovině září. Na květnovou výstavu jsme pozvali na posuzování jorků paní Vladimíru Tichou a bostonky posoudí polský rozhodčí pan Grzegorz Robak. Na podzimní klubové výstavě přislíbili posuzování dva zahraniční rozhodčí – paní Tatjana Urek pro bostonky a pan Leo Hofmann pro jorky. Profily obou rozhodčích jste si mohli přečíst v posledním čísle Zpravodaje. Rádi bychom podzimní klubovou výstavu v tomto jubilejním roce zpestřili ukázkami psích sportů, které s Vašimi pejsky, ať už jorky nebo bostonky provozujete. Ne každý je nadšeným vystavovatelem, ale někteří z Vás jistě tráví čas se svým psem na cvičišti, třeba při agility nebo jiných aktivitách. Velice bychom ocenili, kdybyste divákům i vystavovatelům předvedli, co s Vaším psem umíte.

Naplánovali jsme také pět bonitací. Dvě v Praze, dvě v Mladé Boleslavi a jednu v Ostravě. Dlouholetí členové si ještě pamatují pořádání bonitací na Moravě, ale pro Ty, kteří jsou členy klubu kratší dobu, je to novinka. Uvažovali jsme o obnovení bonitací na Moravě delší dobu, ale přece jen je to pro výbor organizačně složitější, protože jsme většinou z Prahy a okolí. Ale věřím, že najdeme pomoc u našich členů, kteří to do Ostravy nemají daleko. Moje vize byla najít prostory v okolí Olomouce.

Z nabídek a tipů, které jste mi poslali, a za které všem ještě jednou velice děkuji, jsme nakonec vybrali místo, kde jsou dostatečné prostory pro bonitaci venku i uvnitř (v případě nepřízně počasí) - Hostinec Staré nádraží v Ostravě – Petřkovicích, který nám nabídl na tuto akci náš dlouholetý člen pan Aleš Jakubec. Pokud bude o bonitaci na Moravě zájem, rádi ji připravíme i v dalším roce.

Dovolte mi ještě několik slov o legislativních záležitostech, které se mnohých z Vás jako chovatelů a majitelů psů dotýkají.

V červnu tohoto roku Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., následně ji v srpnu schválil i Senát.

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, (dále jen veterinární zákon) má mimo jiné za cíl omezit působení tzv. množíren psů, neboť chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen, dále zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata, upřesňuje odchyty zvířat a ukládá povinnosti pro označování psů v návaznosti na očkování proti vzteklině.

Zákon zavádí nové opatření ve vztahu k chovu psů – chovatelům ukládá povinnost oznamovat místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen KVS) chov pěti a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.

Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění.

Novým opatřením dojde k většímu přehledu o chovech, kde se nachází větší počet psů a kde může docházet k jejich množení a riziko nevhodných podmínek chovu, ať už se jedná o reprodukci zvířat, výživu nebo podmínky prostředí, je zde vyšší. Chovy budou podléhat evidenci bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatelský způsob chovu, nebo o chov čistě zájmový a bez ohledu na počet chovatelů na daném místě.

Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, SVS chov automaticky uzavře. Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné KVS registrován podle zákona na ochranu zvířat.

Cílem navrhované úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost nahlásit počet zvířat a místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat. Novela současně stanoví výjimky (např. pro služební či lovecké psy, asistenční psy, vodicí psy apod.).

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb v oblasti problematiky vzniku povinnosti evidovat tržby dle tohoto zákona v případě chovatelů psů.

Obecně platí, že evidenci tržeb podléhají platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (evidenci tržeb nepodléhají platby přijímané výhradně převodem z účtu), pokud jsou tyto platby příjmem z podnikání.

Pro úplnost znovu upozorňujeme, že pokud by k úhradám docházelo výhradně bankovním převodem (z účtu na účet), potom by takové platby evidenci tržeb nepodléhaly.

U chovných stanic prodávajících štěňata, okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby byl plánován od 1. března 2018, tedy od 3. fáze.

V polovině prosince Ústavní soud zrušil několik částí zákona o evidenci tržeb. Prozatím se 3. a 4. vlny EET týkat nebude. Vzhledem k délce legislativního procesu je jasné, že do začátku března, kdy měla startovat 3. vlna, nestihne být schválena novela zákona o evidenci tržeb, kterou musí ministerstvo kvůli rozhodnutí soudu předložit. Nicméně je možné, že se povinnost mít EET opět vztáhne i na podnikatele spadající do 3. a 4. vlny,    i když v pozdějším termínu.

Na závěr mi dovolte pár slov k dnešním volbám. Při příchodu jste obdrželi seznam kandidátů do výboru a komisí. Po obědě Vám ještě všechny kandidáty jednotlivě představím. Do výboru máme celkem jedenáct kandidátů a zvolit jich můžeme jen devět. Rozmyslete se dobře, komu dáte svůj hlas a tím i svou důvěru. Pevně věřím, že všichni kandidáti vstupují do voleb s předsevzetím, že budou pro náš klub pracovat, jak nejlépe dovedou a nebude jim líto času, který si práce ve výboru vyžádá.

Na poslední valné hromadě bylo podle mne až příliš emocí mezi chovateli jorků a bostonků. Věřím, že se tato situace uklidnila a všichni si uvědomujeme, že jsme členy jednoho klubu a měli bychom mít společné cíle – chov zdravých a kvalitních psů.

Jana Zemanová, předseda klubu

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).