I. CZ YORKSHIRE TERRIER CLUB, z.s.

Článek I.

Název, sídlo a působnost

1)   I. CZ Yorkshire terrier club, z.s. (dále jen „YC“) je nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací sdružující fyzické osoby – chovatele, majitele a přátelé plemen psů – yorkshire terrier a boston terrier, které se dohodly na společném provozování svých zájmů, na vnitřním uspořádání svých záležitostí, na zásadách a principech dle těchto stanov tak, jak je dále uvedeno.

2)   YC  má postavení samostatné právnické osoby s právní subjektivitou a svou činnost vyvíjí v souladu s těmito stanovami, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb.

3)   Sídlo YC je: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

4)   Působnost YC se vztahuje na celé území ČR.

Článek II.

Poslání, účel a cíle YC

1)  Posláním YC je vytváření podmínek a všestranné péče o udržení a rozšiřování čistokrevného chovu plemene yorkshire terrier a boston terrier a na zvyšování úrovně chovu a jeho čistoty, jakož i uspokojování potřeb chovatelů, majitelů a přátel těchto plemen psů. Při této své činnosti se řídí pravidly FCI, ČMKU a ČKS a nese plnou odpovědnost za úroveň plemen psů chovatelů a majitelů v YC sdružených.

2)  K naplnění tohoto poslání YC zejména:

a)      vydává bonitační a organizační řád, řídí se chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU

b)     vede chovatelskou evidenci,

c)     vydává pro potřeby svých členů „Zpravodaj“ a na svých webových stránkách poskytuje aktuální zpravodajství,

d)     deleguje rozhodčí na výstavy a bonitace,

e)     zajišťuje bonitace a klubovou výstavu,

f)      podporuje jednotnou kynologii,

g)     chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti chovu,

h)     vytváří vhodné podmínky pro udržování a rozšiřování úrovně chovu, zejména z hlediska exteriéru a povahových vlastností chovaných plemen, a to vždy s důrazem na ochranu jejich zdraví.

i)      k zajištění svého poslání provozuje samostatnou kulturní, společenskou a sportovní činnost a vytváří i další materiální podmínky pro svou činnost a její rozšiřování.

3)  Působení politických stran nebo provozování jejich politických programů v rámci YC je nepřípustné.

Článek III.

Orgány YC

Orgány YC jsou:

1)  Valná hromada YC,

2)  Kontrolní a revizní komise YC,

3)  Výbor YC,

4)  Rozhodčí a smírčí komise.

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Nenahradil-li člen voleného orgánu spolku škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli spolku za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Článek IV.

Valná hromada YC

1)  Nejvyšším orgánem YC je řádná valná hromada YC. Je tvořena všemi členy YC. Valnou hromadu svolává Výbor YC nejméně 1x za 2 roky. Na základě žádosti nejméně jedné třetiny všech členů je Výbor YC povinen svolat mimořádnou valnou hromadu. Neučiní-li tak do 30 dnů od řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2)  Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.

3)  Valná hromada YC je oprávněná přijímat veškerá rozhodnutí. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. K rozhodnutí ve smyslu odst. 3), písm. i), je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 všech přítomných.

4)  Valná hromada YC:

a)    schvaluje stanovy YC, jejich změny, doplňky a předpisy, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost, název a symboliku YC,

b)    volí a odvolává členy výboru YC,

c)     schvaluje plán činnosti a rozpočet YC na dobu 2 let,

d)    projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření YC za uplynulý rok, jakož i zprávu kontrolní a revizní komise,

e)    schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků,

f)     plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím výboru YC,

g)    zřizuje kontrolní a revizní komisi, volí jejího předsedu a členy a schvaluje plán její činnosti

h)    zřizuje rozhodčí a smírčí komisi, volí jejího předsedu a členy,

i)      rozhoduje o zániku YC a způsobu likvidace jejího majetku,

j)      rozhoduje i v dalších otázkách, které si vyhradí do své působnosti,

k)     schvaluje jednací řád valné hromady, volební řad, případně další vnitřní předpisy dle těchto stanov.

5)  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

6)  Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

7)  Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

8)  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

9)  Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Článek V.

Kontrolní a revizní komise

1)  Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“) je kontrolním orgánem YC, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost YC. KRK se skládá ze 3 členů, které volí valná hromada na čtyřleté funkční období. Za čtyřleté funkční období se považuje období mezi řádnou valnou hromadou YC, na které byli členové KRK zvoleni a řádnou valnou hromadou YC konanou ve čtvrtém roce po ní následujícím.

2)  KRK volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby její schůze zpravidla 4x ročně.

3)  KRK je povinna kontrolovat hospodaření YC a zprávu o výsledku této kontroly předkládá valné hromadě YC. Je oprávněna kdykoliv nahlížet prostřednictvím kteréhokoliv člena do účetních dokladů YC a všech dalších dokladů a záznamů týkajících se činnosti YC. KRK zejména:

a)    kontroluje, zda účetnictví YC je řádně vedeno v souladu se skutečností a s obecně závaznými právními předpisy, stanovami YC, usneseními a pokyny valné hromady YC,

b)    zastupuje YC ve sporech vůči členům výboru YC v řízení před soudy a jinými orgány,

c)     je oprávněna podávat návrhy na rozšíření pořadu jednání řádné či mimořádné valné hromady YC,

d)    je oprávněna navrhovat valné hromadě YC i výboru YC opaření, která považuje za žádoucí,

e)    je oprávněna vyžadovat od členů výboru a dalších funkcionářů YC potřebné informace pro svoji kontrolní a revizní činnost.

4) Členem KRK nemůže být člen výboru YC. Člen KRK je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen tuto skutečnost KRK oznámit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala, nebo měla projednat. KRK o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu. Na uvolněnou funkci člena KRK před uplynutím funkčního období volí nejbližší valná hromada náhradního člena, jehož funkční období skončí uplynutím 4letého volebního období KRK.

5)  Schůze KRK je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6)  O průběhu schůze KRK se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti člen pověřený vedením schůze. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence YC. V tomto zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí.

7)  KRK vykonává svou činnost společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může KRK rozdělit mezi své jednotlivé členy.

8)  Členové KRK jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí.

9)  Předseda KRK (či pověřený člen) má právo účasti na jednání výboru YC s hlasem poradním.

10) Členství v KRK zaniká:

a)    uplynutím funkčního období,

b)    odvoláním z funkce,

c)     vzdáním se funkce,

d)    zánikem členství v YC.

Článek VI.

Výbor YC

1)  Výbor YC je výkonným orgánem YC. Výbor YC se skládá z 9ti členů.

2)  Výbor YC svolává předseda dle plánu práce, v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby.

3)  Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výbor YC doplnit kooptací až do jedné čtvrtiny jeho členů.

4)  Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, ekonoma, hlavního poradce chovu, tiskového, výstavního a bonitačního referenta. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Za čtyřleté funkční období se považuje období mezi řádnou valnou hromadou YC, na které byli členové výboru zvoleni a řádnou valnou hromadou YC konanou ve čtvrtém roce po ní následujícím.

5)  Předseda je statutárním orgánem zapsaného spolku a řídí výbor. Předseda jedná za spolek samostatně. V případě jeho nepřítomnosti za YC navenek jedná jeho jednatel, nebo místopředseda. K jednání jménem YC v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6)  Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.

7)  Výbor YC zejména:

a)    řídí činnost YC mezi zasedáními valné hromady a zajišťuje plnění usnesení přijatých valnou hromadou a o své činnosti podává zprávu valné hromadě,

b)    vydává předpisy operativního charakteru a předkládá valné hromadě návrhy na vydání předpisů v její kompetenci,

c)     sestavuje plán činnosti YC a jeho rozpočet,

d)    vede účetní evidenci,

e)    schvaluje přijetí nových členů YC, má pravomoc vyloučit člena YC a vede členskou evidenci,

f)     zprostředkovává vystavování průkazů původu na štěňata,

g)    řídí a kontroluje práci poradců chovu,

h)    provádí výběr kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru,

i)     ve spolupráci s organizátory výstav deleguje na tyto akce zástupce YC,

j)     zabezpečuje vydávání klubového zpravodaje a aktuálních informací na webu,

k)    vykonává funkci kárného orgánu, pro řešení přestupků bude používat Kárný řád ČKS

l)     plní další úkoly uložené valnou hromadou.

8)  Člen výboru je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen tuto skutečnost výboru oznámit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal, nebo měl projednat. Výbor o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu. Na uvolněnou funkci člena výboru před uplynutím funkčního období volí nejbližší valná hromada náhradního člena, jehož funkční období skončí uplynutím čtyřletého volebního období výboru YC.

9)  Schůze výboru je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

10)  O průběhu schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti člen pověřený vedením schůze. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence YC. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí.

11)  Členové výboru jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí.

12)  Členství ve výboru YC zaniká:

a)    uplynutím funkčního období,

b)    odvoláním z funkce,

c)     vzdáním se funkce,

d)    zánikem členství v YC.

Článek VII.

Rozhodčí a smírčí komise

1)  Pro řešení sporů mezi členy YC, jakož i sporů mezi členy a orgány YC zřizuje valná hromada Rozhodčí a smírčí komisi (dále jen „RSK“).

2)  RSK je tříčlenná a její členy volí valná hromada na čtyřleté funkční období. Za čtyřleté funkční období se považuje období mezi řádnou valnou hromadou YC, na které byli členové RSK zvoleni a řádnou valnou hromadou YC konanou ve čtvrtém roce po ní následujícím.

3)  RSK volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby její zasedání. RSK je schopna rozhodovat, jsou-li přítomni všichni její členové. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4)  O průběhu jednání RSK se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence YC. V tomto zápise musí být zachycen průběh jednání a přijatá rozhodnutí.

5)  Člen RSK je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen tuto skutečnost RSK oznámit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení RSK projednala, nebo měla projednat. RSK o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu. Na uvolněnou funkci člena RSK před uplynutím funkčního období volí nejbližší valná hromada náhradního člena, jehož funkční období skončí uplynutím čtyřletého volebního období RSK.

6)  Členství v RSK zaniká:

a)    uplynutím funkčního období,

b)    odvoláním z funkce,

c)     vzdáním se funkce,

d)    zánikem členství v YC.

Článek VIII.

Hlavní poradce chovu

1)  Hlavního poradce chovu volí ze svého středu výbor YC.

2)  Hlavní poradce chovu zejména:

a)    rozpracovává chovatelský plán (doporučuje krytí fen),

b)    vede evidenci chovných jedinců; tuto evidenci průběžně aktualizuje,

c)     aktualizuje na webu seznam chovných psů,

d)    je povinen se zúčastňovat všech bonitací,

e)    řídí činnost dílčích poradců chovu,

f)     spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

3)  Za svou činnost odpovídá hlavní poradce chovu výboru YC.

Článek IX.

Členství v YC

1)  Členství v YC je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let, která má předpoklady podílet se na rozvoji činnosti YC, souhlasí s těmito stanovami a nebyla vyloučena nebo kárně postižena jako člen jiného klubu zabývajícího se chovem yorkshire terrierů nebo boston terrierů.

2)  Členem může být i cizí státní příslušník, avšak bez práva chovu v ČR.

3)  Členství v YC vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacení členského příspěvku a souhlasného vyjádření výboru YC.

4)  Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

5)  Člen YC má právo:

a)    podílet se na činnosti YC a užívat k tomu jeho zařízení,

b)    zúčastňovat se akcí YC pořádaných, tj. zejména výstav, bonitací apod.,

c)     volit a být volen do orgánů YC,

d)    dostávat „Zpravodaj“ YC, jakož i všechny další aktuální informace o činnosti YC,

e)    vznášet náměty, připomínky, dotazy a kritiku na všechny orgány YC s právem na odpověď do 30-ti kalendářních dnů a obracet se se svými spory na KRK.

6)  Člen YC je povinen:

a)    dodržovat stanovy YC a plnit rozhodnutí a opatření přijatá orgány YC,

b)    dodržovat chovatelský, zápisní, bonitační a organizační řád, jakož i další kynologické předpisy, vydané kynologickými organizacemi, v nichž je YC členem, včetně předpisů ČKS, ČMKU a FCI.

c)     platit členské příspěvky a to ve schválené výši a termínech, jakož i stanoveným způsobem,

d)    dodržovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany zvířectva a přírody a životního prostředí a to v souladu s právním řádem ČR, zejména Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU,

e)    aktivně se zúčastňovat činnosti YC,

f)     dodržovat etické zásady chovatelství,

g)    neprodleně oznámit Výboru změny související s členstvím, jakož i změny v údajích evidovaných YC.

7)  Členství v YC zaniká:

a)    vystoupením,

b)    vyškrtnutím,

c)     vyloučením,

d)    úmrtím,

e)    zánikem YC.

8)  Člen může na základě svého rozhodnutí z YC kdykoli vystoupit. Členství zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné rozhodnutí o vystoupení doručeno YC.

9)  Nezaplatí-li člen příspěvky do stanoveného termínu, zaniká jeho členství v YC vyškrtnutím a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, následujícího po uplynutí stanoveného termínu.

10)  Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v YC, může výbor YC rozhodnout o jeho vyloučení. V tomto případě výbor YC rovněž rozhodne o dni, ke kterému se člen z YC vylučuje.

11)  Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

12)  Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami

13)  Ve všech případech zániku členství dle odst. 7 se již zaplacené členské příspěvky nevracejí.

14)  Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.

15)  Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu ČKS, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Článek X.

Majetek a hospodaření YC

1)  Majetek YC tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2)  Zdroje finančních příjmů na krytí nákladů činnosti jsou:

a)    členské příspěvky,

b)    dary od fyzických a právnických osob,

c)     bonitační poplatky,

d)    krycí poplatky,

e)    příjmy ze společenských a kulturních akcí.

3)  Hospodaření YC se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou YC na dva kalendářní roky.

4)  Za užití finančních prostředků a jiného majetku z vlastnictví YC odpovídá ekonom, který je oprávněn v rámci schváleného rozpočtu s těmito prostředky disponovat. Při nakládání s těmito prostředky je povinen dodržovat obecně závazné předpisy. Kontrolu dodržování rozpočtu a užití finančních a jiných prostředků YC provádí v rámci své pravomoci a působnosti KRK.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1)  Interní činnost klubu řeší organizační řád.

2)  Základní výklad stanov přísluší pouze výboru YC.

3)  Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou YC dne 20. března 2016.

 

Jakub Tvrdík                               

Předseda YC