Jednací řád valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

 1. Jednací řád valné hromady spolku I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s. (dále „I. CZ YTC“ nebo „spolek“) upravuje pravidla pro průběh zasedání, způsob usnášení se, voleb orgánů spolku.
 2. Účastníky zasedání Valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s. (dále jen „VH I. CZ YTC ”) jsou členové I. CZ YTC. Členové spolku se účastní zasedání VH I. CZ YTC osobně, zastoupení člena spolku jinou osobou je vyloučeno. Zasedání VH se mimo členů spolku mohou účastnit třetí osoby pouze se souhlasem nadpoloviční většiny členů spolku přítomných na VH.
 3. V místě prezence obdrží každý přítomný člen spolku hlasovací lístek, seznam kandidátů do výboru a komisí spolku (je - li volba členů výboru či komisí na programu zasedání VH) a další materiály k projednání na VH.
 4. VH I. CZ YTC je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení zasedání není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů spolku.
 5. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku, vyjma rozhodnutí podle čl. IV. odst. 4. písm. i) stanov spolku, kde je zapotřebí souhlasu 2/3 přítomných členů spolku.  
 6. Pokud není stanoveno jinak, hlasuje se vždy zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Každý přítomný člen spolku má jeden hlas. Hlasovací právo účastníků VH I. CZ YTC je nezastupitelné a hlasovací lístek je nepřenosný na jiného účastníka VH I. CZ YTC. Při hlasování proto smí jeden účastník držet jen jeden hlasovací lístek.
 7. Zasedání VH I. CZ YTC zahajuje a současně ověří, zda je usnášeníschopná, pověřený člen výboru I. CZ YTC.
 8. Po zahájení zasedání VH I. CZ YTC volí orgány zasedání VH, a to z řad přítomných členů výboru spolku, předsedu zasedání a z řad přítomných členů spolku komise: volební a mandátovou (3 členové), návrhovou pro přípravu usnesení VH (3 členové).
 9. VH I. CZ YTC může zvolit i další komise a pověřit je projednáním konkrétních problémů.
 10. Návrh programu zasedání VH I. CZ YTC vyhotovený výborem I. CZ YTC je pro zasedání závazný, jakmile jej účastníci VH I. CZ YTC schválí. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání pozvánkou na zasedání VH, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.
 11. Předseda zasedání vede zasedání VH v souladu se schváleným programem zasedání VH.
 12. Předseda zasedání uděluje k jednotlivým bodům pořadu zasedání VH slovo nejdříve předkladateli daného bodu (obvykle člen výboru spolku), poté přítomným členům spolku, kteří se přihlásili do diskuse, a to v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. Po skončení diskuse, týkající se jednoho bodu pořadu zasedání, nechá předseda zasedání hlasovat o předloženém návrhu (návrh usnesení předložený návrhovou komisí na základě návrhu diskutujícího přítomného člena spolku či člena výboru spolku). O vznesených návrzích na přijetí usnesení se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány předsedovi zasedání. Pokud je podán protinávrh (ke stejnému tématu), nejprve se hlasuje vždy o původním návrhu, týkající se stejného tématu. Každý návrh, protinávrh musí být podán jak verbálně, tak písemně předsedovi zasedání, jinak o něm nelze hlasovat. Teprve není-li původní návrh schválen, lze hlasovat o dalších protinávrzích, týkajících se tohoto samého tématu, a to v pořadí, v jakém byly podány předsedovi zasedání.
 13. Jakmile je jeden z návrhů schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě spornosti ve „hlasovatelnosti” návrhu a protinávrhu, určí pořadí hlasování o návrhu a protinávrhu předseda zasedání.
 14. Účastníci VH I. CZ YTC se do diskuse hlásí písemně u předsedy zasedání. Délka diskusního příspěvku je časově omezena na 3 minuty.
 15. Předseda zasedání je povinen řídit diskusi tak, aby byla věcná a efektivní. Má proto právo omezit délku diskusního příspěvku nebo povolit jeho prodloužení, pokud to uzná za prospěšné pro další průběh zasedání VH.
 16. Po ukončení diskuse k určenému problému (tématu) se již o něm nediskutuje, pokud předseda zasedání nerozhodne jinak. Právo předsedy zasedání odmítnout jednotlivý diskusní příspěvek tím není dotčeno.
 17. Případné technické poznámky a připomínky účastníků VH nesmějí přesáhnout jednu minutu.
 18. Pokud se v diskusi narazí na problém, který nelze na místě zodpovědět, je dotázaný orgán spolku povinen zpracovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů po skončení zasedání VH I. CZ YTC  a uveřejnit ji na webových stránkách I. CZ YTC.
 19. Předseda zasedání může z důvodu porady či z jiných důvodů vyhlásit během VH I. CZ YTC krátkou přestávku. Pokud návrh na vyhlášení přestávky podá účastník nebo účastníci VH, musí jej schválit nadpoloviční většina přítomných členů spolku, jinak se k němu nepřihlíží.
 20. Hlasy přítomných členů spolku se při hlasování sčítají. Sčítání hlasů zajišťují členové volební a mandátové komise. Předseda volební a mandátové komise ohlásí veřejně počet hlasů „pro a proti”. Rozdíl mezi celkovým počtem přítomných delegátů a součtem hlasů „pro a proti” bude kvalifikován jako „zdržel se hlasování”. Výsledek hlasování oznamuje účastníkům VH I. CZ YTC předseda zasedání VH. O výsledcích hlasování je veden hlasovací protokol volební a mandátovou komis.
 21. Hlasování při volbě členů orgánů I. CZ YTC upravuje volební řád I. CZ YTC.
 22. Přijaté usnesení VH I. CZ YTC musí být ihned po schválení VH I. CZ YTC podepsáno všemi členy návrhové komise.
 23. Výbor I. CZ YTC je povinen uveřejnit přijaté usnesení VH I. CZ YTC na webových stránkách I. CZ YTC, a to nejpozději do 30 dnů po konání zasedání VH I. CZ YTC.
 24. Ze zasedání VH je pořízen zápis, ze kterého je patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis ze zasedání VH podepisují předseda zasedání, členové volební a mandátové komise. Součástí zápisu ze zasedání VH jsou písemné zprávy volební a mandátové komise o počtu přítomných a oprávněných členů spolku na zasedání VH, a taktéž písemné protokoly volební a mandátové komise o jednotlivých hlasování VH.
  Jednací řád byl schválen valnou hromadou I. CZ YTC  konanou 17. 3. 2018