Valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

při volbě členů orgánů spolku

 1. Řádní členové I. CZ YTC (člen spolku ve smyslu čl. IX. stanov spolku) mají právo navrhovat své kandidáty za členy orgánů I. CZ YTC. Kandidáty přitom navrhují podle kritérií stanovených tímto volebním řádem. Kandidáti musí být řádnými členy I. CZ YTC.

 2. VH I. CZ YTC volí podle článku VI. odst. 1 stanov I. CZ YTC devítičlenný výbor I. CZ YTC, podle čl. V. odst. 1. tříčlennou kontrolní a revizní komisi a podle čl. VII. odst. 1 tříčlennou rozhodčí a smírčí komisi.

 3. Návrhy kandidátů musí být podány písemně ve stanovené lhůtě výboru I. CZ YTC. Každý návrh musí obsahovat:

  a)        jméno a příjmení kandidáta,

  b)        datum narození,

  c)        adresu bydliště,

  d)        přehled kynologické činnosti kandidáta,

  f)         kdo kandidáta navrhuje,

  h)        souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou.

 4. Volby se provádí veřejně – zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

 5. Před provedením volby seznámí předseda zasedání VH se jmény kandidátů a orientačně s údaji uvedenými v bodě 3. d) a f) tohoto volebního řádu.

 6. Pro volbu do výboru i komisí obdrží každý účastník VH seznam kandidátů při prezenci k účasti na VH.

 7. Do výboru I. CZ YTC je zvoleno devět kandidátů, kteří dosáhnou nejvyššího počet hlasů členů spolku přítomných na VH. Do kontrolní a revizní komise a do rozhodčí a smírčí komise je zvoleno po třech kandidátech s nejvyšším počtem hlasů členů spolku přítomných na VH.

 8. V případě, že stejný počet hlasů znemožňuje rozhodnutí, který kandidát je zvolen, volba kandidátů se stejným počtem hlasů se opakuje.

 9. Není-li z jakýchkoliv důvodů volba úspěšná, navrhuje volební a mandátová komise řešení.

 10. O výsledku voleb sepíše volební a mandátová komise zápis, který musí obsahovat:

  a)        počet členů přítomných na VH,

  c)        počet hlasů udělených jednotlivým kandidátům,

  d)        jména zvolených kandidátů

  e)        podpis všech členů volební komise.

 11. Předseda volební a mandátové komise oznámí delegátům výsledky hlasování v souladu s bodem 10 tohoto volebního řádu.

 12. Na své první schůzi zvolí výbor I. CZ YTC ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 13. Na své prvním schůzi zvolí kontrolní a revizní komise i rozhodčí a smírčí komise ze svých členů předsedu. S výsledkem své volby seznámí přítomné účastníky VH.

  Volební řád byl schválen valnou hromadou konanou 17. 3. 2018