z Valné hromady 1. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

konané 17. března 2018

v TOP hotelu Praha

Pozváno: 313 členů

Přítomno: 48 členů

1/ Zahájení - místopředseda klubu Pavlína Novotná přivítala účastníky VH a protože VH nebyla usnášeníschopná,musel být začátek jednání o 30 minut odložen.

2/ Volba předsedy zasedání – zvolena Jana Zemanová

3/ Volba volební a mandátové komise (p. Daněk, pí. Kudrnová, pí. Schwachová) – schválena

4/ Volba návrhové komise (pí. Vondrušková, pí. Trýzubská, pí. Markovcová) - schválena

5/ Jednací řád VH byl schválen v předloženém znění.

6/ Na základě bodu 2. Jednacího řádu požádala předsedkyně zasedání VH o souhlas s přítomností nečlenů na VH (partneři doprovázející naše členy) - VH souhlasí.

7/ Volební řád byl schválen v předloženém znění.

8/ Účastníkům VH byly předloženy zprávy členů výboru za období let 2016 a 2017

- Jana Zemanová - zpráva předsedy klubu

- Lenka Šafaříková - zpráva hlavní poradkyně chovu

- Pavlína Novotná – zpráva poradce chovu pro plemeno boston terrier

- Irena Hanušová – zpráva o hospodaření v roce 2017

9/ Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise

10/ Předsedkyně informovala účastníky VH o ukončení činnosti Jany Tothové ve výboru, jehož byla dlouholetou jednatelkou a navrhla jí udělení čestného členství. Účastníci VH návrh schválili.

11/ Irena Hanušová představila Finanční plán na rok 2018. VH jej schválila.

12/ VH odsouhlasila plán práce na r. 2018 a 2019.

13/ Volby do výboru a komisí.

      Předsedkyně představila jednotlivé kandidáty do výboru a komisí. Po té proběhlo hlasování, jehož výsledky zpracovala a po té oznámila VH Volební a mandátová komise.

-   zvoleni byli tito členové výboru: A. Bucháčková, H. Cieslarová, I. Hanušová, Z. Kudrnová, R. Kvapilová, P. Novotná, L. Šafaříková, D. Valešová, J. Zemanová

-   Kontrolní a revizní komise: I. Maršálová, I. Ištvánová, K. Frömmelová

-   Rozhodčí a smírčí komise: N. Bezvodová, I. Kučerová, P. Urbancová

14/ Diskuze

-   p. Kučera - delegování rozhodčích na výstavy

-   Návrh na uveřejňování finančních zpráv a plánů na webových stránkách klubu – jen pro členy. Výbor souhlasí.

-   pí. Konečná - Žádost o objasnění schodku v pokladně – zodpověděla paní Hanušová

15/ Usnesení z VH – schváleno

16/ Zakončení – předseda klubu

Po skončení VH proběhla bonitace.

Zapsala: Jana Zemanová


Usnesení

Valné hromady 1. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

konané 17. března 2018

v TOP hotelu Praha

Pozváno: 313 členů

Přítomno: 48 členů

1.  VH zvolila předsedou zasedání Janu Zemanovou
2.  VH zvolila volební a mandátovou komisi ve složení p. Daněk, pí. Kudrnová a pí. Schwachová.
3.  VH zvolila návrhovou komisi ve složení pí. Vondrušková, pí. Trýzubská a pí. Markovcová
4.  VH schválila Jednací řád VH.
5.  VH souhlasí s přítomností nečlenů na VH (jedná se o partnery doprovázející naše členy).
6.  VH schválila Volební řád.
7.  VH vyslechla Zprávy členů výboru za rok 2016 a 2017 a Zprávu předsedy kontrolní a revizní komise.
8.  VH schválila návrh na čestné členství pro Janu Tothovou.
9.  VH schválila Finanční plán na rok 2018.
10. VH schválila Plán práce na r. 2018 a 2019.
11. VH zvolila členy výboru a komisí. Voleb se zúčastnilo 47 členů.
  -  zvolení členové výboru: A. Bucháčková, H. Cieslarová, I. Hanušová, Z. Kudrnová, R. Kvapilová, P. Novotná, L. Šafaříková, D. Valešová, J. Zemanová
  -  Kontrolní a revizní komise: I. Maršálová, I. Ištvánová, K. Frömmelová
  -  Rozhodčí a smírčí komise: N. Bezvodová, I. Kučerová, P. Urbancová
12. P.Tomáš Kučera informoval VH o delegování rozhodčích na výstavy.
13. VH pověřila výbor, aby zajistil zveřejňování finančních zpráv a plánů na webových stránkách klubu – jen pro členy.
14. Paní Hanušová zodpověděla dotazy ohledně schodku v pokladně klubu.