z Valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

svolané výborem klubu pozvánkou ve Zpravodaji ze dne 20. 12. 2018

Místo konání:  Restaurace Na Sádce, Praha 4

Datum a čas:  26. ledna 2019 od 9:30 hodin.

Pozváno: 324 členů

Přítomno: 37 členů

1.  Zahájení - místopředseda klubu Pavlína Novotná přivítala účastníky VH a protože VH nebyla podle Stanov usnášeníschopná, musel být začátek jednání o 30 minut odložen.

2.  Volba předsedy zasedání – zvolena Jana Zemanová

3.  Na základě bodu 2. Jednacího řádu požádala předsedkyně zasedání VH o souhlas s přítomností nečlenů na VH (partneři doprovázející naše členy) - VH souhlasí.

4.  Volba mandátové komise (p.Hnudová, p.Kudrnová, p.Zachrdlová) – schválena

5.  Volba návrhové komise (p.Vondrušková, p.Hrdličková, p.Bucháčková) - schválena

6.  Účastníkům VH byly předloženy zprávy členů výboru za rok 2018

7.  Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise

8.  Výbor klubu obdržel žádost o finanční podporu 10. ročníku Setkání přátel Bostonských teriérů v Jinolicích. Výbor doporučuje VH schválit na tuto akci finanční dar ve výši 5.000 Kč – schváleno.

9.  Irena Hanušová představila Finanční plán na rok 2019. VH jej schválila.

10. VH odsouhlasila plán práce na r. 2019.

11. Změna Stanov.

      Předsedkyně předložila VH návrh na doplnění stanov spolku o „sportovní činnost“. Tato úprava stanov je podmínkou čerpání dotací od ČKS.VH návrh schválila.

12. Účastníci VH vyslechli zajímavou přednášku MVDr. Kvapila na téma "Jak úspěšně odchovávat štěňata"

13. Usnesení z VH – schváleno

14. Zakončení – předseda klubu

 

Zapsala: Zdenka Kudrnová


Usnesení

Valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

konané 26. ledna 2019

Na Sádce, Praha 4

Pozváno: 324 členů

Přítomno: 37 členů

 

1.  VH zvolila předsedou zasedání Janu Zemanovou

2.  VH zvolila mandátovou komisi ve složení P.Hnudová, P.Kudrnová, P.Zachrdlová

3.  VH zvolila návrhovou komisi ve složení p.Vondrušková, p.Hrdličková, p.Bucháčková

4.  VH souhlasí s přítomností nečlenů na VH (jedná se o partnery doprovázející naše členy).

5.  VH vyslechla Zprávy členů výboru za rok 2018 a Zprávu předsedy kontrolní a revizní komise.

6.  VH souhlasí s návrhem na finanční podporu 10. ročníku Setkání přátel Bostonských teriérů v Jinolicích ve výši 5.000 Kč.

7.  VH schválila Finanční plán na rok 2018.

8.  VH schválila Plán práce na r. 2019.

9.  VH souhlasí s doplněním Stanov o „sportovní činnost“