Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková

Omluvena: Cieslarová, Kvapilová, Bucháčková,

Program:

1. Kontrola úkolů minulé schůze

2. Vyhodnocení klubové výstavy ze dne 14.9.2019 – finanční bilance

3. Plán práce 2020

4. Příprava bonitace 23.11.2019

5. Přijímání nových členů

6. Ostatní

 

Bod č.1 - Všechny úkoly minulé schůze byly splněny

Bod č.2 - Rozpis příjmů a výdajů na klubovou výstavu předala p. Hanušová k založení.

  Příjmy 42 147,75 Kč, výdaje 98 207,17 Kč, celkový výsledek -56 059,40 Kč

Bod č.3 - Výbor projednal návrh plánu práce na rok 2020

Bod č.4 - Bonitace 23.11. 2019 bude zahájena ve 13 hod.(sportcentrum Hector ) Bonitující rozhodčí za YT a BT bude p. Mudra .

Bod č.5 - Výbor přijal 13 nových členů, 6 YT a 7 BT. Náš klub má celkem 313 členů. Z toho 203 YT a 110 BT

Bod č.6 –

 - Návrh směrnice pro šampionáty ČMKU – bez připomínek

 - Návrh rozhodčích pro rok 2020 – jarní klubová výstava YT a BT rozhodčí p. Řehánek

                                                         podzimní klubová výstava YT rozhodčí p. Mudra

                                                         BT rozhodčí p. Vondrouš

    Termín podzimní klubové výstavy je shodný s termínem NV Olomouc ( změna termínu )

- Valná hromada našeho klubu se bude konat v březnu 2020. Přesný termín bude upřesněn. Proběhne zde i bonitace.

- P. Hanušová uvedla stav financí k 18.10.2019.

  BÚ 202 902,74 Kč a pokladní hotovost je 15 337,- Kč.

- Dne 3.10.2019 provedla předsedkyně revizní komise p. Maršálová kontrolu financí. Zápis z kontroly je založen. Další kontrola bude provedena 23.11.2019 při výborové schůzi.

- Termín dodání příspěvků do klubového Zpravodaje je 10.11.2019

- Výbor schválil skartaci ekonomického archivu za rok 2000 – 2008.

- Výbor se shodl na tom, že na příští valné hromadě bude podán návrh na vymezení doby, do kdy bude možné požádat o udělení Klubového šampiona se slavnostním předáním poháru a diplomu. Návrh je 24 měsíců od splnění všech podmínek k jeho udělení. Pozdějším žádostem bude vyhověno a stvrzeno pouze zápisem do rodokmenu.

Úkol : p. Zemanová připraví úpravu podmínek pro získání titulu Klubový šampion, úpravu propozic pro klubové výstavy a to změnu sazeb výstavních poplatků pro zahraniční vystavovatele, změnu propozic pro získání titulu Klubový vítěz.

 

Vypracovala dne 23.10.2019 Zdeňka Kudrnová, jednatel