z Valné hromady I. CZ Yorkshire Terrier Clubu, z.s.

svolané výborem klubu pozvánkou ve Zpravodaji ze dne 20. 12. 2021

Místo konání:  Sportcentrum Hector, Praha 10

Datum a čas:   19. března 2022 od 9:30 hodin.

Pozváno: 303 členů

Přítomno: 48 členů

 1. Zahájení - místopředseda klubu Pavlína Novotná přivítala účastníky VH a protože VH nebyla podle Stanov usnášeníschopná, musel být začátek jednání o 30 minut odložen.
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba předsedy zasedání – zvolena Jana Zemanová
 4. Volba volební a mandátové komise – schválena
 5. Volba návrhové komise - schválena
 6. Účastníkům VH byly předloženy zprávy členů výboru za roky 2020 a 2021
 • Jana Zemanová - zpráva předsedy klubu
 • Zdena Kudrnová – zpráva jednatele
 • Lenka Šafaříková - zpráva poradkyně chovu pro plemeno Yorkshire terrier
 • Kristýna Hrdličková – zpráva poradce chovu pro plemeno boston terrier
 • Hana Reissová – bonitační referent
 • Irena Hanušová – zpráva o hospodaření v roce 2017
 1. Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise
 2. VH hlasovala o udělení čestného členství paní Novotné a Valešové - schváleno
 3. Irena Hanušová představila Finanční plán na roky 2022 a 2023. VH jej schválila.
 4. VH odsouhlasila plán práce na r. 2022 – 6x výborová schůze, 4x bonitace, 2 klubové výstavy

          a 2023 - . 6x výborová schůze, 4x bonitace, 2 klubové výstavy,  speciální výstava pro obě plemena

 1. Proběhly volby do výboru a komisí.
Do výboru byli zvoleni tito kandidáti:

   Irena Hanušová (YT)

   Kristýna Hrdličková (BT)

   Karla Kolářová (BT)

   Petr Košina (BT)

   Zdena Kudrnová (YT)

   Irena Maršálová (YT)

   Hana Reissová (YT)

   Lenka Šafaříková (YT)

   Jana Zemanová (YT)

Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni tito kandidáti:

   Kateřina Frömmelová (BT)

   Lenka Bílá (YT)

   Zdena Kazimourová (YT)

Do rozhodčí a smírčí komise byli zvoleni tito kandidáti:

   Garbriela Trýzubská (BT)

   Lucie Vaňková (BT)

   Naďa Bezvodová (YT)

 1. Změna Organizačního řádu.

Výbor předložil VH ke schválení změnu chovatelských poplatků – sloučení poplatků za krycí list, krytí psem a zapsaná štěňata do jednoho poplatku splatného před vystavením krycího listu.

Výbor též navrhnul vyjmout poplatky za Malou knížku a jorkšírkovi a Malou knížku o bostonkovi. V tištěné podobě již nejsou k dispozici. Knížku o jorkšírkovi lze stáhnou na webu. Knížka o bostonkovi tam bude po aktualizaci textů také.

VH návrh schválila.

 1. Usnesení z VH – schváleno
 2. Zakončení – předseda klubu

Zapsala: Zdenka Kudrnová